Zamówienia Publiczne

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 6 w Sierpcu.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80453186-aba7-46a1-9c26-3d7dd8b763ec

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/44357958-5244-48e6-90bc-79fd77171f79

 


Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu


Ogłoszenie nr 590148-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, krajowy numer identyfikacyjny 14708551900000, ul. Romualda Traugutta  33 , 09-200  Sierpc, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 755 535, , e-mail h.wojcik@zgkim.sierpc.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.sierpc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zgkim.sierpc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki
Numer referencyjny: ZP 01/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki, rok produkcji 2019. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzania oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego, dotyczące obsługi przedmiotu, które zostanie zakończone wystawieniem certyfikatu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. 1. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: a) leasing rozliczany w PLN b) raty leasingowe równe c) okres leasingu – 59 miesięcy d) wartość opłaty wstępnej 5% e) możliwość wykupu przedmiotu leasingu f) wartość zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy – 1% 2. Zamawiający dopuszcza wzór umowy wypracowany przez instytucję leasingodawcy. Zamawiający wymaga, żeby do umowy wprowadzono istotne postanowienia umowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający samodzielnie ubezpieczy przedmiot dostawy z zastrzeżeniem, że polisa będzie spełniać minimalny zakres ubezpieczenia wymagany przez leasingodawcę.

II.5) Główny kod CPV: 34921100-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
66114000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
59

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 1 000 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymaga się przedstawienia co najmniej dwóch należycie wykonanych dostaw urządzeń typu zamiatarka drogowa lub kompaktowa w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, (wraz z podaniem nazwy zamawiającego, wartości netto pojazdu i terminu realizacji) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

– odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; w przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1.Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-jeżeli dotyczy. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 5. Wypełniony Wykaz zrealizowanych dostaw – Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy leasingu zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zawierający istotne postanowienia umowy określone w Załączniku nr 7 do SIWZ, 7. Wypełniony Formularz oferty technicznej – Załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Podpisana Klauzula informacyjna – Załącznik nr 9 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium o wysokości 10 000 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank PEKAO S.A. I/O Sierpc nr 16 1240 3204 1111 0000 2905 5087 z adnotacją „Przetarg ZP 01/2019”.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 70,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pytania wraz z odpowiedziami dotyczące Załączników nr 2 i 8 do SIWZ

SIWZ Zamiatarka

Odp na pyt. wszystkie

Unieważnienie postępowania


Zapytanie Ofertowe

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Płockiej 45a


Zapytanie Ofertowe

Malowanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 40b


Zapytanie Ofertowe

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Braci Tułodzieckich 23A w Sierpcu”.


Zapytanie ofertowe

Czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej pionowej i poziomej oraz płukanie instalacji centralnego ogrzewania metodą chemiczną


Zapytanie ofertowe

Okresowe przeglądy 1 roczne i 5-cio letnie stanu technicznego budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz-cenowo-ofertowy
 3. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz cenowo-ofertowy pdf
 3. Formularz cenowo-ofertowy doc
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Przegląd instalacji gazowej w budynkach komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wykaz budynków
 3. Formularz cenowo-ofertowy
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wykaz stolarki
 3. Formularz cenowo-ofertowy
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sierpcu worków do selektywnej zbiórki odpadów

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:zaprasza do złożenia ofert cenowych na Zakup  i dostawę ok. 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowo – cenowy
 3. Formularz ofertowo – cenowy doc

 


Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Okresowe przeglądy 1 roczne i 5-cio letnie  stanu technicznego  budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. załącznik nr 1
 3. załącznik nr 2
 4. załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert


Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:

 1. Zakup i dostawa 5 tys. Litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:
1/ remont dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Płockiej 1.
2/ remont dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 35 A.
Zakres prac remontowych zgodny z załączonymi przedmiarami robót.
Do oferty Wykonawca winien załączyć kosztorysy
Termin realizacji zamówienia – 10 października 2017 roku.


Zapytane ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę stolarki okiennej z PCV w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Spółkę.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.


Postępowanie przetargowe

1. Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Załączniki edytowalne
 4. Zbiorcze zestawienie ofert
 5. Rozstrzygniecie

Zapytania ofertowe

Id Treść Data dodania Data wygaśnięcia Link
1 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług kominiarskich 16.01.2017 Po 26 stycznia 2017 godz. 13.00

Zapytanie ofertowe:


Wzór oferty:

2 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oleju opałowego w ilości 4 tys. l. 7.03.2017 Po 8 marca 2017 godz. 14.00

Zapytanie ofertowe: