O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Sierpc w Spółkę prawa handlowego od dnia 1.02.2014r.

ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o. ma siedzibę pod adresem: ul. Romualda Traugutta 33 09-200 Sierpc. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy z dnia 12.03.2014r. Nr KRS 0000501791.

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Sierpca oraz gmin ościennych w powiecie sierpeckim.

Spółkę ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o. reprezentuje Zarząd Spółki, który jest dwuosobowy i sprawowany przez Prezesa Zarządu Wojciecha Kulińskiego.

Struktura organizacyjna ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o.


Cele i przedmiot działalności Spółki

I. Prowadzenie w ramach przedmiotu działalności, gospodarki komunalnej i powierzonych zadań użyteczności publicznej Gminy Miasto Sierpc w zakresie:

 • gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
 • utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

II. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z terminologią rodzajów działalności wykazanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 • zbieranie odpadów,
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
 • odzysk surowców,
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • roboty budowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych,
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych , wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
 • wykonywanie robot budowlanych wykończeniowych,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • działalność usługowa wspomagająca transport,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 • sprzątanie obiektów,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 • działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • pozostała indywidualna działalność usługowa.